Disclaimer

Disclaimer

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Met deze website wordt bedoelt de website www.hondensportfriesland.com

De gegevens op deze website, zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.
Stichting beheer Hondensportfriesland heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Stichting beheer Hondensportfriesland staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting beheer Hondensportfriesland aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Stichting beheer Hondensportfriesland wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Stichting beheer Hondensportfriesland garandeert evenmin dat de websitesite foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Stichting beheer Hondensportfriesland niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Stichting beheer Hondensportfriesland wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Stichting beheer Hondensportfriesland, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, beeldmateriaal en logo`s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van, Stichting beheer Hondensportfriesland de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op deze website en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2012 Stichting beheer Hondensportfriesland, Kringgroepfryslân en / of Only4Dogs.